Både LO Oslo, LO Trondheim og omegn samt LO Bergen og omegn, er mot baseavtalen med USA. Brudd med norsk basepolitikk, brudd med fredslinja og i strid med grunnloven, er noen av ankepunktene i høringsinnspillene deres.

Avtalen kan gi USA vide rettigheter på de militære flystasjonene Rygge, Sola og Evenes, samt Ramsund orlogsstasjon. Den kan også føre til flere og utvidede baser. 

«Avtalen, om den blir inngått, etablerer et rammeverk for amerikansk militær tilstedeværelse på norsk territorium, som går langt i å tillate en fremmed makt å etablere baser på norsk område uten norsk kontroll og overherredømme». «LO i Oslo vil derfor sterkt fraråde inngåelse av tilleggsavtalen slik den nå foreligger».

LO i Trondheim og omegn «Ser alvorlig på at den norske regjering (Solberg-regjeringen, reds. anm.) ønsker flere amerikanske baser i Norge. Vi ser på dette som et brudd med freds- og forsoningslinja og dermed som et bidrag til tilspisning av konflikt og aggressivitet».

«LO i Bergen og omland mener avtalen utgjør en stor nasjonal sikkerhetstrussel, og at den må avvises».

Ikke i Norges interesse

«Avtalen går på flere punkter lenger enn hva som følger av gjeldende avtaleforpliktelser. Etter vårt syn vil dette innebære en øket spenning i nordområdene, og en ny omdreining i den lokale rustningsspiralen», skriver LO Oslo.

Videre mener LO Oslo at: «Dette kan nok være i USAs interesse, men er etter vårt syn ikke i norske interesser. Norge, som sammen med Russland forvalter enorme ressurser i de maritime nordområdene har en klar interesse av at spenningen holdes på et lavest mulig nivå. Spørsmålet som ikke drøftes er om Norge her har de samme interessene som stormakten USA».

Brudd med basepolitikken

«Siden 1949 har norsk basepolitikk basert seg på en enighet om at Norge ikke skal oppmuntre til mer aggressivitet. I likhet med regjeringen i 1949 ønsker vi i LO i Trondheim og omegn ikke at Norge skal medvirke til en politikk som har aggressive formål», heter det i uttalelsen. 

LO Bergen og omegn minner om baseerklæringen fra 1949: «…den slår blant annet fast, at det ikke skal åpnes for baser for fremmede stridskrefter på norsk jord, så så lenge Norge ikke er angrepet, eller truet med angrep.

Aggressiv baseavtale

«I stedet for å arbeide for en lavspenning og økt tillit i nordområdene vil avtalen uvergelig føre til det motsatte. Med denne avtalen vil stormakten USA få større frihet til å bygge seg opp på norsk område, delvis uten norsk mulighet for å kunne influere avgjørende på utviklingen», står det i LO Oslos uttalelse, som også understreker at:

«Etter vårt syn innebærer denne avtale en norsk fraskrivelse av sin myndighetsutøvelse over deler av norsk territorium og sikkerhetspolitikk, og en klar endring i det som hittil har vært norsk basepolitikk».

«Vi vil ikke å tillate andre stater å åpne baser for fremmede makters stridskrefter så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep, skriver LO Trondheim og omegn.

Trumfer norsk lov

«Mye taler for at avtalen strider mot Grunnloven. Etter § 25 skal Norges regjering ha øverste befaling over forsvarsmakten her i landet», påpeker LO Oslo, som advarer: 

«Avtalen gir en fremmed krigsmakt så vide fullmakter og utfoldelsesmuligheter uten kontroll, inkludert jurisdiksjon i Norge over borgere av USA, at det vanskelig kan stemme med den kontroll Regjeringen skal ha med militær virksomhet i Norge».

LO Bergen og omegn mener også at «…Norge fraskriver seg retten til å straffeforfølge ikke-tjenstlige handlinger foretatt av medlemmer av den amerikanske styrken (herunder private kontraktører)».

Snikinnføring av atomvåpen

«Avtalen slår fast at den ikke endrer den norske basepolitikken eller norsk politikk med hensyn til lagring eller utplassering av kjernefysiske våpen på norsk territorium. Norske myndigheter har i avtaleutkastet imidlertid allerede frasagt seg muligheten til å kontrollere dette», skriver LO Oslo.

LO Bergen og omegn minner om at: «På NATO sitt toppmøte i Paris i 1957, ga Einar Gerhardsen klar beskjed om at «atomvåpen må ikke plasseres på norsk område». Og i 1960 og i 1961 stadfestet både regjering og storting denne politikken, noe som betydde at atomvåpen ikke kunne lagres i landet i fredstid, verken for norske eller allierte styrker».

Protester verden rundt

«LO i Trondheim og omegn ser svært alvorlig på at norske myndigheter i fredstid gir fra seg
myndighetsutøvelse og gir amerikanere rett til å overse norsk lov. Flere plasser rundt i verden foregår det protester mot lovbrudd knyttet til slike amerikanske baser», påpeker man.

«Erfaringsmessig koster amerikanske baser de enkelte landene store summer. Disse pengene kan vi heller bruke på å styrke velferdsstaten nasjonalt, og freds linja internasjonalt», hevder LO Trondheim og omegn videre, som vil ha fredelige løsninger:

«Vi i fagbevegelsen vil oppfordre til fredelige løsninger og kollektive virkemidler basert på en retur til FN-sporet, dialog og forbrødring folkene i mellom, fremfor militær opptrapping. LO i Trondheim og omegn tror heller på solidaritet, vennskap og samarbeid over landegrensene, ikke militær aggressivitet og opprustning».

  1. Heilt einig i LO sine argument mot baseavtale med USA. Sviktar våre folkevalde i denne saka, kan ein ta bort siste bokstaven i ordet svikt

  2. Man puster litt lettere, jeg håper regjeringen lytter til disse klare advarslene fra LO i de største byene.
    USA har andre interesser enn Norge har, sannheten er at landet har onde hensikter med oss. Dets holdninger til andre land, dets mål og tankegang, står klart å lese i de analyser som utarbeides av Rand Corporation. Tenketanken Rand smykker seg med å ha vunnet den kalde krigen ved å påtvinge Sovjet et rustningskappløp de knakk nakken på. I en rapport fra 2019 anbefaler Rand oljeboykott, å få russiske akademikere til å utvandre, å anlegge baser langs Russlands grense, eller – av høyaktuell interesse: «Ved å forsyne Ukraina med dødbringende våpen vil vi kunne utnytte Russlands største sårbarhet.» Samtidig advarer Rand, slik våpenhjelp «må kalibreres nøye for å øke kostnadene for Russland». Denne ekstreme politisk nedrighet har regimeskifte som mål. Vi bør regne med at russiske ledere har lest dette dokumentet fra 2019.

    [«Overextending and Unbalancing Russia» – rand.org/pubs/research_briefs/RB10014.html]

    Avtalen seiler altså under falsk flagg og handler om hjelpe USA med å skade Russland. Og de inngås med USA, Biden varer ikke evig. Hvem er president og hva slags USA har vi med å gjøre om to-tre år?

  3. Vil minne om Raegens ord til Gorbatsjov i Reykjavik i 1984 som han gjenntok flere ganger senere:» Avspenning må bygge på tillit og etterpøving «. Dette var en bærebjelke i avspenningspolitikken som avløste Den kalde krigen.Det ser ut som USA vil avvikle denne nøkkelen til avspenning og nedrustning med at de forlanger tillit uten etterprøving .

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.