I vår arrangerte Helse og Sosial Politisk Forum Rødt Trondheim et møte på Litteraturhuset, i samarbeid med A-larm. Etter flere diskusjoner og grundige undersøkelser i gruppa, kom vi fram til at det var viktig å ta saken videre i et åpent offentlig møte. Arrangementet samlet fullt hus, og flere av interesseorganisasjoner for rusavhengige og ruspolitikk, var til stede og deltok aktivt i debatten. Nettopp fordi det kan virke som om debatten foregår i politiske rom som ikke kjenner til det virkelige livet, var det viktig for oss å utfordre flere aktører. For å få en fornuftig meningsutveksling.

Rusreformens blindsoner

Vårt utgangspunkt var at den offentlige debatten om ny rusreform, i stor grad har handlet om avkriminalisering/legalisering av brukerdoser. Møtet hadde tittelen Rusreformens blindsoner. På samme tid som myndighetene legger ned nødvendige tilbud og tjenester for rusavhengige. Vi reiste spørsmål om forslaget til ny rusreform er en avledningsreform? Hvorfor en ny reform utelater tema som alkohol og lovlige rusmidler?  Vi spør om dette er mot bedre vitende? Eller for å være politisk korrekt?

Vi inviterte tre av våre erfarne innledere til debatt:
Jens Solem fra Helse og sosialpolitisk Forum Rødt Trondheim
Erik Holm fra A-larm Region Trøndelag
Kristin Nygård fra FO (Fellesorganisasjonen).

De tre innlederne hadde erfaringer fra arbeid og engasjement i rusbehandling og forebygging, i mange år, og uttrykte alle usikkerhet omkring forslagene til ny reform. Det er vesentlig å trygge de som blir tatt med brukerdose for å unngå straff. Men møtet beskrev flere gode eksempler på at nettopp tiltak, også i tilfeller med straff, for noen ble viktig for å bryte misbruket. Åpenbart er dette et tilbakevendende dilemma, vi vil skjerme folk som er i vanskelige livssituasjoner, på samme tid som vi ser nytten av tiltak som er inngripende.

Alkoholisme er underkommunisert

Misbruk av alkohol som rusmiddel er et underkommunisert helse -og samfunnsproblem. Dette er en av hjertesakene til Jens Solem, som er tilknyttet rusbehandling, og har mange verv i viktige fora innen rusfeltet. Blant annet som aktivt medlem i A-larm. Alkoholbruken vi kjenner til i vår kultur, har som kjent for de fleste, et stort spekter av alvorlige følger for individ og for felleskapet. Men det har på ingen måte fått den oppmerksomheten saken fortjener i debatten om rusreform eller rusbehandling.

Jens Solem legger vekt på at vi i norsk ruspolitikk unngår å gripe fatt i nettopp dette problemet som så absolutt er viktigst for folks helse og mellommenneskelige relasjoner. Lidelser som utfordrer og griper inn i kulturen og samfunnslivet med alvorlige følger og tap. Det er mange berørte. Mange maktesløse blant pårørende, behandlere og rusmisbrukere.

Lidelsene er av en så alvorlig karakter, at radikale tiltak er nødvendig, for å ha mulighet til å snu en uheldig utvikling med økende rusmisbruk.

Vi må analysere og finne årsakssammenhenger. Vi må forebygge og påvirke sosiale koder. Det er behov for solide behandlingstilbud. Slik situasjonen er i dag kan vi dessverre oppsummere, at på tross av mange velmenende ord og tilnærminger, er kunnskapen og tilbudene utilstrekkelig.

Først av alt krever tiltakene at vi definerer hvilke problemstillinger det handler om. Hvis vi tar for oss siste reform innen rus som ble behandlet politisk, skapte diskusjonen forvirring da den bare tar for seg en liten gruppe av de rusavhengige. Den aller største gruppa som er rammet er skadet av alkohol.

Om lag 10 % av befolkningen har en skadelig bruk av alkohol, det er langt flere menn enn kvinner.

Om lag 1,5% har skadelig bruk av andre rusmidler. Det utgjør 28 000 personer.

Til tross for at oppmerksomheten rettes mot narkotiske stoffer, er alkohol det avgjørende største problemet.

Hver tiende nordmann er avhengig av alkohol

Søkelyset på alkohol nesten fraværende. Og vi kan i Helse og Sosialpolitisk Forum legge til følgende funn utefra de undersøkelsene vi har gjort:

-I selvmordsstatistikken er alkohol en vesentlig risikofaktor.

-Alkoholavhengighet fører til sykefravær og tap av arbeidsevne.

-Alkoholmisbruk bidrar til ulykker, påvirker relasjoner, kompliserer sosiale interaksjoner og gir krevende atferd for omgivelser og den det gjelder.

-Alkoholrelatert sykdom er kjent og fører til økt hyppighet av blant annet kreftsykdom, nervesykdom, demens, hjertesykdom og fallskader.

-Alkohol er overgår de andre rusmidlene i å skape utrygge oppvekstsvilkår for barn, og bidra destruktiv atferd i nære familierelasjoner og nærmiljø.

Et av hovedbudskapene er at alkoholbruk har en dramatisk innflytelse på samfunnsutvikling og kollektiv kultur. Mange familier dekker over alkoholisme hos sine nære, i skam og skyldfølelse. De bærer store, ofte ikke synlige, belastninger over lengre tid. Dette skjer i miljøer med mennesker som har daglige rusproblem og det skjer blant folk som drikker sjelden, men som mister seg selv i akutt alkoholrus og havner i destruktive situasjoner med alvorlige følger.

Behov for nye strategier

I nasjonal alkoholstrategi kan vi lese:

-En betydelig andel av sykdomsbyrden i hele befolkningen skyldes alkoholbruk. I aldersgruppene 15 –49 år er alkoholbruk den viktigste risikofaktoren for dødsfall og tap av friske leveår. I disse aldersgruppene vil derfor helsegevinsten av en reduksjon i alkoholforbruket være særlig merkbar.

-Oftere enn for noe annet rusmiddel har alkoholbruk også betydelige konsekvenser for andre enn brukeren selv. Slike konsekvenser favner vidt, både med hensyn til hvem som rammes, på hvilke måter, og hvor alvorlige og hvor langvarige skadene er. De samfunnsmessige kostnadene relatert til alkohol i Norge ble i 2004 anslått til å ligge mellom 18 og 19,6 milliarder kroner og til over 22 milliarder kroner for året 2011.

Møtet ble innledning på et viktig videre arbeid med Ruspolitikk. Målet er at de politiske miljøer tar inn over seg de alvorlige utfordringene samfunnet har med alkoholisme. Det er behov for nye strategier. Istedenfor for å legge lokk på debatten og late som om problemene ikke finne eller vente på at de går over.

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.