Fram til valget vil TrønderRød se på partiprogram for 50 år siden. Vi vil ha fokus på økonomi, siden den ofte er viktigst. Vi vil også se på miljøkapitlene, der store endringer har skjedd.

            Partiene legger mye arbeid i å lage både prinsipp- og arbeidsprogram, som beskriver partienes strategier og mål. Dessverre er det få velgere som leser programmene. Det kan være pinlig å oppdage at man har stemt for noe man absolutt er mot!

             Det er også interessant å finne ut hva som ikke står i programmene. Derfor må de sees i forhold til praksis, og til hva som har skjedd i årene fram til i dag.

            Siden prinsipp- og handlingsprogram ofte teller hundrevis av sider og en avisartikkel bør være kort, blir dette en «harelabbøvelse». Sitatene fra programmene er korrekte, men av og til forkortetAndre artikler om gamle partiprogram: Det norske Arbeiderparti og Senterpartiet og tatt litt ut av sammenhengen. Kommentarene er journalistens syn og vurdering. Kritikk mottas med takk. Vel bekomme!

AKP (m-l) og RV for snart 50 år siden:

Støtt de indokinesiske folkenes kamp mot USA-imperialismen. Nei til EEC (EU). Nei til NATO! Vekk med matmomsen. Stans raseringa av landsbygda, støtt bøndenes og kystbefolkningas kamp mot monopolkapitalen. Støtt kvinnenes kamp mot all undertrykking! Revolusjon for proletariatets diktatur«    

            Dette var noen av parolene da AKP (marxist-leninistene) i 1973 for første gang stilte til stortingsvalg under paraplyen Rød Valgallianse (RV). Her finner du hele programmet.

Det var litt motstrebende at AKP stilte til valg, få trodde man kunne fjerne monopolkapitalens diktatur gjennom deltagelse på Stortinget: “For å nå fram til sosialismen må det arbeidende folket med arbeiderklassen i ledelsen, gjøre revolusjon mot monopolkapitalen og opprette sin egen stat -proletariatets diktatur”, het det i programmet.

            Det endte med 0,4% stemmer for Sigurd Allern, som den gangen ledet AKP. Til sammenligning fikk Anders Langes parti (forløperen til FrP), som også ble stiftet i 1973, hele 5% av stemmene.

Framsynt program

De siste amerikanske soldatene ble tvunget ut av Vietnam like etter at valgprogrammet ble skrevet. Men parolene “Ta klart avstand fra Israels aggresjon og okkupasjon av arabiske folks jord. Regjeringa må avbryte alle former for støtte til det sionistiske Israel” er dessverre like aktuelle.

            Det er også parolene: “AKP(m-l) kjemper for å opprettholde den nasjonale sjølråderetten. Norge må bevares som suveren stat på tross av den norske herskerklassens ønske om å selge landet. Nei til utenlandske etableringer i Norge”.

            Mens dette leses, er for eksempel både Russland og Kina i ferd med å kjøpe norske bedrifter og skogeiendommer. Tysk kapital er allerede tungt inne i norsk energiproduksjon, gjennom oppkjøp av vann- og vindkraftverk. “Nei til utenlandsk plyndring av norske naturressurser”, lød parolen i 1973.

            Setningen “NATO-medlemskapet må sies opp, og NATOs utstyr og personell (må) ut av landet. Ingen fremmede baser på norsk jord”, er også like aktuell. For kort tid siden landet det amerikanske bombefly på Ørlandet, og US Marines har i flere år hatt store militærlager og en base på Stjørdal. Hva blir det neste? Atomubåter i Tromsø?

Advarte mot snikinnmelding

Det norske folket avviste som kjent medlemskap i EEC i 1972. I RV`s valgprogram -73 ble det advart mot snikinnmelding. Den ble som kjent gjennomført i Stortinget ved tiltredelse av EØS-avtalen, noe vi sliter med den dag i dag. 

            “Spesielt må retten til utnytting av olje- og energiressursene beholdes på norske hender. Det er vår målsetting å hindre utenlandske imperialistiske etableringer i Norge”, skrev programkomiteen. Videre het det: “Fisket må trygges gjennom utvidelse av fiskerigrensa til minst 50 mil”. Som kjent ble 200 (nautiske) mils fiskerigrense gjennomført i løpet av 70-åra, delvis som en konsekvens av torskekrigen mellom Island og Storbritannia.

            “På den andre sida vil vi bekjempe norsk imperialisme. Vi krever stans i den norske kapitaleksporten, som truer arbeidsplasser her i landet og spekulerer i lave lønninger i andre land, og går inn for oppgivelse av norske etableringer i utlandet”, het det videre.

            Equinors skandaløse oljeskifer-satsing i USA og Norsk Hydros giftdumping i Brasil/Amazonas er nye eksempler på norsk naturplyndring i utlandet.

Illusjoner om sosialisme

I 1973 hadde AKP forlengst avslørt Sovjet som statskapitalistisk. “AKP(m-l) solidariserer seg med alle krefter som bekjemper imperialismen og sosialimperialismen (les Sovjet), med sosialistiske land som Kina, Albania, Nord-Korea og Nord-Vietnam (DRV)”. På den tida regnet man altså de nevnte landene som sosialistiske. Det skulle vise seg å gå dårlig.

            Parolen “Sette en stopper for storkapitalens støtte til de hvite regimene i det sørlige Afrika, og øke støtten til frigjøringsbevegelsene”, ble imidlertid oppfylt, men først i 1994.

            På denne tida hadde både AP (DNA) og LO fjernet sosialismen i prinsipp-programmene, og lagt seg flatt for kapitalen. “LOs målsetning må være et sosialistisk Norge. Dette må gjeninnføres i formålsparagrafen, og medlemmene må gis adgang til skolering i sosialismen”, het det i RV-programmet. Man krevde også “Forbud mot organisert import av arbeidskraft fra utlandet. Ingen diskriminering av utenlandske arbeidere i Norge”.

For naturen, fisken og bygde-Norge

“En av de mest alvorlige truslene mot folkets levevilkår er den stadig tiltakende ødeleggelsen av naturgrunnlaget og forverring av livsmiljøet. Rovdrift på ressursene, forurensning av luft, vann og vegetasjon samt ødeleggelsen av dyrkbar jord hører til dagens orden”, sto det i miljøavsnittet.

            “Som kommunikasjon legges hovedvekta på biltrafikken, en kostbar og forurensende form for transport som dessuten er svært plasskrevende. Både bolig- og friluftsområder og dyrka mark blir ofre for denne utviklinga”, het det videre.

            Prinsippet om at forurenser må betale ble også framheva. “Norge må kreve stans av giftdumpinga i Nordsjøen. Krev at monopolkapitalen sjøl dekker omkostningene med å stanse forurensninga”, understreket man. 

            Valgprogrammet hadde også en sterk distrikts- jordbruks- og fiskeriprofil. “Kapitalismen utarmer landsbygda. Gjennom sentralisering av offentlige tjenester og ytelser og strukturrasjonalisering sparer staten penger, mens monopolkapitalen øker profitten”. “Jordbruksarealer må ikke raseres slik at Norge blir avhengig av import av livsviktige landbruksvarer. Dette er i strid med sjølbergingslinja. Godseiernes store skogområder må eksproprieres og overføres til allmenninger eller statsskoger”, het det.

            Man ville også “Bekjempe utenlandsk og innenlandsk spekulasjonskapital i de norske fiskeriene. Hovedformålet i politikken med å presse de sjølstendige småprodusentene ut av fisket, er å bringe stadig større deler av fiskeriene inn i kapitalistiske produksjonsformer og under kapitalistenes kontroll. Stopp rovdriften! Bevar ressursene i havet!”, skrev programkomiteen. 

  1. Flott av Atle å gi oss innblikk i dette 50 år gamle programmet. Ikke mye her vi ikke har i Rødts program. (Men i litt mindre svulstige formuleringer…)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.